Rekonstrukce účetnictví

V životě firmy mohou nastat situace, kdy je nutné provést rekonstrukci účetní evidence.

Podnikateli obávaný, komplikovaný i poměrně nákladný krok, je nutný:

  • pokud je účetnictví účetní jednotky z nějakého důvodu neúplné a nesprávné,
  • neodpovídá-li platným zákonům nebo
  • došlo-li ke ztrátě nebo zničení dokladů.

Zákon o účetnictví ani daňový zákon však pojem „rekonstrukce účetnictví“ nezná, a  není možné, s přihlédnutím k obecným zásadám účetnictví, jeho smyslu a účelu, aby účetní jednotka mohla libovolně zpětně vstupovat do již uzavřeného účetního období, ve kterém by přepracovávala data a doplňovala údaje nově zjištěné nebo  údaje z různých důvodů dříve nezpracované.

Je tedy nutné prokázat, v čem bylo původní účetnictví chybné, a které účetní případy byly či nebyly zaúčtovány, resp. byly zaúčtována chybně.  Způsob oprav a postup při zaúčtování dodatečně zjištěných skutečností stanoví Zákon o účetnictví a závazné účetní postupy.  

Rekonstrukci účetnictví lze pochopitelně provést pouze za předpokladu, že jsou k dispozici všechny doklady, o kterých bylo účtováno či mělo být účtováno a dojde k jejich novému zaúčtování, a budou vytvořeny zákonem stanovené účetní knihy a evidence a zpracována účetní závěrka.

Zda-li je nutné při opravě nesprávně vedené účetní evidence přistoupit k její rekonstrukci, či s oporou v zákonných předpisech lze uvést účetnictví do správného stavu i v pozdějších účetních obdobích, je mnohdy složitou otázkou, a vyplatí se využít služeb odborníka, který situaci posoudí, případně  za splnění předpokladu uvedení souvislostí či vazeb na původní evidenci rekonstrukci účetní evidence řádně provede.